Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Art 1. Toepassing Algemene Voorwaarden
1.1. De algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Christophe Hollebeke (Webkust.be), niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever of klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Christophe Hollebeke (Webkust.be) te aanvaarden.

Art 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Christophe Hollebeke (Webkust.be) zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de veertien dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Christophe Hollebeke (Webkust.be), of door betaling van het voorgestelde voorschot die in de offerte wordt vermeldt. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De opdracht/bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot.
2.2 Wanneer door één of andere reden bepaalde onderdelen (codes, templates, plugins,…) niet meer beschikbaar zijn tijdens de aankoop wordt de klant  verwittigd om een nieuwe keuze te maken zonder reden van schadevergoeding.
2.3 Er wordt een éénmalige administratieve kost aangerekend tbv 10€ (per onderdeel) voor de aankoop van codes, plugins, themes,… .

Artikel 3. Annulatie van de bestelling
3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Christophe Hollebeke (Webkust.be) haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 10% (met een minimum van 50€) van de overeengekomen prijs.

Artikel 4. (Op)levering
4.1. De datum van (op)levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Christophe Hollebeke (Webkust.be) niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2 Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om (digitaal) informatie, documenten, originelen, afbeeldingen (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten
5.1. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 30% van het totaalbedrag, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen.
5.2 Bij de oplevering dient het resterend saldo te worden betaald van het factuurbedrag.
5.3 Wanneer de geraamde kosten hoger liggen dan 400€ kan worden overgegaan naar tussentijdse facturen, bvb. voorschotfactuur = 30%, tussentijdse factuur = 40%, slotfactuur = 30%.
5.4 Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Christophe Hollebeke (Webkust.be). Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.
5.5 Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt deze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 12% met een minimum van €75 en met nalatigheidsintresten van 12% per jaar (Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties).
Bovendien behoudt Christophe Hollebeke (Webkust.be) zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.
5.6 Bij niet-betaling op de vervaldag van de eerste herinnering/aanmaning worden de afgenomen diensten tijdelijk opgeschort, tot na betaling vd te innen openstaande bedragen.
5.7 Bij niet-betaling op de vervaldag van de tweede herinnering/aanmaning worden alle te vorderen bedragen gevorderd via een incassobureau, waarbij alle gemaakte kosten ten laste worden gelegd van de klant.

Artikel 6. Klachten ‐ protest van de factuur
6.1. Elk protest dient per gemotiveerde brief/email aan Christophe Hollebeke – info@webkust.be – (Webkust.be) te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na (op)levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid ‐ Algemeen
7.1. Christophe Hollebeke (Webkust.be) verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Christophe Hollebeke (Webkust.be) zijn middelenverbintenissen. Christophe Hollebeke (Webkust.be) is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
7.2. Christophe Hollebeke (Webkust.be) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Christophe Hollebeke (Webkust.be) zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Christophe Hollebeke (Webkust.be) of een aangestelde.
7.3. De aansprakelijkheid van Christophe Hollebeke (Webkust.be) met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Christophe Hollebeke (Webkust.be). De totale aansprakelijkheid van Christophe Hollebeke (Webkust.be), zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Christophe Hollebeke (Webkust.be) werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
7.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers (ontwikkelaars plugins, themes, codes, hosting,…) betreft, aanvaardt Christophe Hollebeke (Webkust.be) geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
7.5 Christophe Hollebeke (Webkust.be) kan toekomstige websites/webshops   GDPR-ready ontwikkelen, maar Christophe Hollebeke (Webkust.be) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoudelijke teksten ivm GDPR en cookiebeleid.

Artikel 8. Aansprakelijkheid software
8.1. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.
9.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de layout van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Christophe Hollebeke (Webkust.be) ontwikkelde sites.
9.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Christophe Hollebeke (Webkust.be) gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Christophe Hollebeke (Webkust.be) werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Christophe Hollebeke (Webkust.be) verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.
9.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Christophe Hollebeke (Webkust.be) of een derde waarmee Christophe Hollebeke (Webkust.be) hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Christophe Hollebeke (Webkust.be), en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.
9.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Christophe Hollebeke (Webkust.be) te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Christophe Hollebeke (Webkust.be) onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Christophe Hollebeke (Webkust.be) waarvan hij kennis neemt.

Artikel 10. Hostingdiensten
10.1. Voor de hosting werkt Christophe Hollebeke (Webkust.be) samen met een gespecialiseerde hostingpartner.
10.2. De hostingdiensten worden door Christophe Hollebeke (Webkust.be) aan de klant jaarlijks verstrekt, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit schriftelijk of per mail te melden uiterlijk één maand voor de vervaldatum van de hosting. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd zijn.

Artikel 11. Domeinnaam
11.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via Christophe Hollebeke (Webkust.be), dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Christophe Hollebeke (Webkust.be) staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Christophe Hollebeke (Webkust.be). Deze beheersovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per brief of per mail worden opgezegd uiterlijk twee maanden voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 12. Onderhoud
12.1. Onder onderhoud wordt verstaan, het up-to-date houden van het technische gedeelte van de website tegen hacking (templates, plugins, …), dit enkel wanneer er nieuwe updates worden uitgebracht door de ontwikkelaars van deze onderdelen. Uiteraard is Christophe Hollebeke (Webkust.be), niet aansprakelijk wanneer bepaalde onderdelen niet meer ondersteund/geüpdated worden door de externe ontwikkelaars, of indien technische gebreken of schade ontstaat (al dan niet tijdens een update) door bepaalde plugin(s), themes,… van een externe ontwikkelaar.

12.2 Deze dienst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengt. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit schriftelijk of per mail te melden ten laatste één maand voor de vervaldatum van de hosting. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd zijn.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst
13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post/per mail aangetekende ingebrekestelling, heeft Christophe Hollebeke (Webkust.be) het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Christophe Hollebeke (Webkust.be) verleende diensten betalen, alsook de kosten die Christophe Hollebeke (Webkust.be) moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Christophe Hollebeke (Webkust.be) nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Christophe Hollebeke (Webkust.be). Bovendien behoudt Christophe Hollebeke (Webkust.be) het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijs bevat dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht
14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens
15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Christophe Hollebeke (Webkust.be), heeft Christophe Hollebeke (Webkust.be) de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Christophe Hollebeke (Webkust.be) persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 16. Referentie
16.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Christophe Hollebeke (Webkust.be) voor de klant ontwikkelde website, plugin,.. wordt opgenomen in het referentieportfolio van Christophe Hollebeke (Webkust.be).

Artikel 17. Overmacht
17.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Christophe Hollebeke (Webkust.be) geen controle heeft, bevrijden Christophe Hollebeke (Webkust.be), voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 18. Nietigheid
18.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Christophe Hollebeke (Webkust.be) en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 19. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
19.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Christophe Hollebeke (Webkust.be). Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Veurne.

Artikel 20. De creatie van onderscheidingstekens
20.1. Wij hebben zeker de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex woord-beeldmerk te ontwikkelen voor u.
20.2. We willen er u wel op wijzen dat Christophe Hollebeke (Webkust.be) niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk.
20.3. Met ditzelfde gespecialiseerde merkenbureau dient u het onderscheidend vermogen van uw onderscheidingsteken te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis veronderstelt.
20.4. We bespreken graag verder met u hoe we de creatie van uw logo kunnen aanpakken, en hoe met het gespecialiseerd bureau kan worden samengewerkt.

Artikel 21. Communicatie

21.1 Zowel Christophe Hollebeke (Webkust.be) als de opdrachtgever aanvaarden elektronische communicatie (E-mail, WhatsApp, Messenger,…) als rechtsgeldig bewijsmiddel.

 

Laatst gewijzigd juni 2019